Contact

ORGANISATIE

Preventie op het werk
(niet) voor dummies
Deel 3: de praktische kant

Peter L

Peter Lamote - 25/05/2021

Senior Consultant Procesteam

continu verbeteren

kwaliteitsmanagement

preventie

professionaliseren

Inspiratieblog-trilogie " Preventie op het werk " - deel 3: de praktische kant

Na het schetsen van de wettelijke omkadering in deel 1 en de hoofrolspelers binnen preventie in deel 2, zoemen we vandaag in op de praktische kant van preventie.

Zodra een onderneming één of meerdere werknemers op de payroll heeft staan, is de werkgever verplicht een welzijns- en veiligheidsbeleid op te stellen en uit te rollen. Deze verplichting komt voort uit het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Dit beleid moet steunen op de algemene preventiebeginselen (gaande van risico’s voorkomen, over collectieve beschermingsmiddelen tot het voorzien van gepaste veiligheids- en gezondheidssignalering) en op het opzetten, uitvoeren en evalueren van een dynamisch risico-beheersingssysteem.

Preventie op het werk deel 3

Hoe preventie praktisch realiseren?

In eerste instantie dient de actuele situatie in kaart gebracht te worden. Dit kan aan de hand van een risico-inventarisatie binnen de 7 domeinen omschreven in de Welzijnswet:

 • Arbeidsveiligheid
 • Gezondheid
 • Psychosociale belasting
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Verfraaiing van de arbeidsplaats
 • Leefmilieu


Risico-analyses dienen gemaakt te worden op verschillende niveaus:

 1. op het niveau van de organisatie in haar geheel
 2. op functie- of groepsniveau
 3. op het niveau van het individu.


Zodra de risico’s in kaart zijn gebracht, gaan we die opnemen in een actieplan. Dat actieplan bevat twee luiken:

 • het 5 jaarlijks GPP (Globaal Preventieplan) en
 • het JAP (Jaaractieplan)


Het GPP is een plan dat een concrete beschrijving van de resultaten van de risicoanalyse en de prioritaire doelstellingen voor de komende vijf jaar. Dit aangevuld met de concrete acties die men moet ondernemen om die doelstellingen te bereiken.

Het JAP is een jaarlijks extract uit het GPP en bevat de concreet uit te voeren preventiemaatregelen in dat specifiek jaar. Dit actieplan moet uiteraard ook ‘tot leven’ gebracht worden in de onderneming. Dit kan aan de hand van de PDCA-methodiek (Plan-Do-Check-Act): plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het preventiebeleid.

De preventiemaatregelen van het GPP en JAP worden vastgesteld in de volgende volgorde:
       1. acties met de bedoeling het risico te voorkomen
Als het risico niet kan weggenomen worden,
      2. acties met de bedoeling schade te voorkomen
Als schade ten gevolge van het risico niet kan voorkomen worden,
      3. acties met de bedoeling schade te beperken

Ook bij het zoeken naar concrete oplossingen moet er altijd eerst gedacht worden aan collectieve beschermingsmiddelen en, als het niet anders kan, in tweede instantie aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

De link met ISO 45001 

Om het welzijnsbeleid en het dynamisch risico-beheersingssysteem tot leven te brengen en in leven te houden is het van belang de werknemers te engageren en te laten participeren. Participeren betekent dat werknemers risico’s kunnen herkennen en benoemen, ze effectief preventief gaan signaleren en bijdragen in het zoeken naar oplossingen.

Op die manier kan binnen een onderneming de stap gezet worden van het minimaal wettelijk verplichte welzijnsbeleid naar een echte welzijnscultuur. Zodra dit bereikt is, en als de organisatie dit wenst, kan de kroon op het werk gezet worden in de vorm van een ISO45001 certificatie. ISO 45001 is de norm voor veiligheid en gezondheid op het werk.

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer