Contact

MGTSYSTEMEN

Wie zijn de spelers op het veiligheidsterrein

Peter L

Peter Lamote - 23/03/2021

Senior Consultant Procesteam

continu verbeteren

ISO

kwaliteitsmanagement

preventie

Inspiratieblog-trilogie " Preventie op het werk " - deel 2: de spelers op het terrein

Heb je als bedrijf medewerkers op de payroll staan? Wil je meer weten over preventie op het werk? Neem dan zeker onze blog-trilogie even door.

In het eerste deel van de blog ‘Preventie op het werk (NIET) voor dummies’ lag de focus op het wettelijk kader.
In dit tweede deel werpen we een blik op de hoofdrolspelers die actief zijn op het gebied van welzijn binnen uw onderneming.

De volgende partijen spelen een belangrijke rol bij de veiligheidscultuur en het veiligheidsbeleid van uw onderneming:

  • De werkgever en zijn hiërarchische lijn
  • De werknemers
  • De interne dienst voor preventie
  • Het CPBW
  • De externe dienst voor preventie

De werkgever en zijn hiërarchische lijn

De werkgever is verantwoordelijk voor het beleid en het dynamisch risicobeheerssysteem (DRBS). De hiërarchische lijn is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.
 
Wie behoort tot die zogenaamde hiërarchische lijn? Iedere persoon, van hoog tot laag in de organisatie, die op één of andere manier gemachtigd is om orders te geven aan werknemers. Het kan dus gaan over directieleden, managers, afdelingshoofden, meestergasten, teamleaders, … ja zelfs diegene die slechts over 1 andere werknemer leiding heeft.

Preventie op het werk deel 2

De werknemers

De werknemers dienen te werken volgens de instructies gegeven door de werkgever en dienen zorg te dragen voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van hun collega’s.

Wie is werknemer? In eerste instantie alle personen met een arbeidsovereenkomst voor het desbetreffend bedrijf. Daarnaast ook uitzendarbeid, personen die een beroepsopleiding volgen, stagairs, personen verbonden door een leerovereenkomst, leerlingen en studenten waarvan het opleidingsprogramma voorziet in een vorm van arbeid.

De interne dienst voor preventie

Zodra een bedrijf één of meerdere werknemers in dienst heeft, is de werkgever verplicht een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten. Daartoe beschikt iedere werkgever over ten minste één preventieadviseur.

De algemene regel is dat een werknemer de functie van preventieadviseur vervult. Het is een wettelijke vereiste dat de interne preventieadviseur op de payroll van de onderneming staat. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf optreden als preventieadviseur.

Afhankelijk van het aantal werknemers binnen het bedrijf en de sector waarin het bedrijf actief is, is een preventieadviseur van niveau III, II of I verplicht. Hierbij is niveau III het basisniveau.

De taak van een preventieadviseur bestaat erin advies te verlenen over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer en de werkgever & de hiërarchische lijn bij te staan voor de toepassing van de maatregelen hieromtrent. Tevens waakt de preventieadviseur over mogelijke veiligheids- en welzijnsrisico’s in het bedrijf en doet hij voorstellen om risico’s te elimineren of de impact ervan te verkleinen. Daarnaast vervult de preventieadviseur ook administratieve taken zoals bijvoorbeeld arbeidsongevallen rapporteren, het maand- of kwartaalverslag en het jaarverslag opmaken, enz.

Het CPBW

Vanaf 50 werknemers dient een onderneming sociale verkiezingen te organiseren om een CPBW te kunnen oprichten. Het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) is een overlegorgaan bestaande uit afgevaardigden van de werkgever en verkozen werknemersvertegenwoordigers. Het overlegorgaan komt maandelijks samen en hierbij neemt de interne preventieadviseur de rol van secretaris op.

Inhoudelijk houdt het CPBW zich bezig met de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en ziet het toe op het welzijnsbeleid. Het CPBW brengt adviezen uit en formuleert voorstellen om het welzijn in de organisatie te bevorderen.

Wanneer er geen CPBW werd opgericht in de onderneming is het de vakbondsafvaardiging die de rol van het CPBW gaat spelen. Bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging moet de werkgever zijn werknemers rechtstreeks raadplegen over de vragen inzake welzijn op het werk.

De externe dienst voor preventie

De externe preventiedienst fungeert als partner en als aanspreekpunt voor de interne preventiedienst. Taken die niet kunnen of mogen uitgevoerd worden door de interne preventiedienst, worden dan opgenomen door de externe. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Uitvoeren medisch toezicht, want in de onderneming is er meestal geen arbeidsgeneesheer in dienst
  • Het onderzoeken van ernstige arbeidsongevallen, omdat de interne preventieadviseur enkel over het basisniveau beschikt
  • Het invullen van psychosociale aspecten

Naast deze hoofdrolspelers binnen de onderneming, zijn er nog een aantal externe partijen betrokken zoals EDTC (Externe Diensten die erkend zijn om Technische Controles uit te voeren; denk maar aan het keuren van hefwerktuigen) en de FOD WASO (de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

Volgende maand het laatste deel uit deze trilogie

Gebeten om meer te weten over de praktische kant van preventie en welzijn op het werk? Hou dan zeker onze blogs in het oog

ONZE REALISATIES

Kind en beer

Pleegzorg VBB - Efficiënter samenwerken met Microsoft 365

Pleegzorg Vlaams Brabant & Brussel

Een SharePoint en Teams omgeving op maat van de organisatie, zodat deze optimaal waarde toevoegt aan de interne manier van werken en met oog voor de medewerkers in de organisatie.

Lees meer
Cases Firma X

De uitdaging van Firma X

Firma X

Welke uitdagingen helpt Lumeron oplossen? Ontdek een aantal concrete projectbeschrijvingen van onze klanten. Dit maakt het allemaal nog iets concreter.

Lees meer

INSPIRATIEBLOG

Red Dot Chart

Een red-dot chart maakt kwaliteitsproblemen visueel

‘Wie niets doet maakt geen fouten’, al is dat de grootste fout op zichzelf… Van zodra je op een productievloer start met het produceren van eender welk onderdeel ontstaan er talloze opties om fouten te maken. Door elke processtap grondig te analyseren, vanuit risicodenken  (LINK: zoveel mogelijk foutkansen weg te werken, duidelijke instructies op te maken en medewerkers goed op te leiden, kom je al een heel eind.

Lees meer
Blog Continu verbeteren is een doe woord

Continu verbeteren is een "DOE"-woord!

Iedereen heeft het begrip "continu verbeteren" zeker al eens gehoord maar waar draait het nu eigenlijk om? Wat wil dat zeggen, "we moeten continu verbeteren"? En is dat wel altijd het geval?

Lees meer
Cover photo symbol

De libel als Lumeron-symbool

Af en toe krijgen we de vraag hoe we aan onze Libel komen als symbool. Daar zit zowel betekenis als een leuke anekdote achter

Lees meer